Zasady licytacji

Licytacja z nieruchomości

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko ze zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszy toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania nieruchomości jest podawana na obwieszczeniu ogłoszenia o licytacji nieruchomości.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania na pierwszej licytacji i 2/3 sumy oszacowania na drugiej licytacji nieruchomości.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości w kasie Komornika Sądowego w Tczewie

przy ul. Wincentego Pola 1 ( okolica Przychodni “Rogowscy” ) lub na jego konto,

PKO BP 72 1020 1811 0000 0602 0269 7910 przy czym pieniądze trzeba wpłacić na trzy dni przed terminem licytacji.

Licytacja z nieruchomości w trybie uproszczonym

W licytacji nie mogą brać udziału osoby wymienione w art. 976.1 kpc do przeprowadzenia licytacji wystarczy jeden licytant. Nieruchomość podlega sprzedaży w trybie (art 1013 z znaczkiem od 1 do 6 kpc) uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Licytacja odbywa się w Kancelarii Komornika Sądowego w Tczewie przy ul. Wincentego Pola 1. Przystępujący do licytacji nie wpłaca rękojmi. Nabywca obowiązany jest do zapłaty 1/5 ceny nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Reszta ceny powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w inny wypadku z wpłaconej 1/5 ceny nabycia przepada 1/2 tej kwoty na rzecz skarbu państwa ponadto licytant nie zostanie dopuszczony do ponownej licytacji. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. W dzień licytacji wolno przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Licytacja z ruchomości

Licytacja odbywa się w trybie art.od 864 do 879 kpc w kancelarii Komornika Sądowego w Tczewie przy ul. Wincentego Pola 1 lub w innym miejscu oznaczonym na obwieszczeniu licytacji ruchomości. Przystępując do licytacji nie wpłaca się rękojmi. Suma wywołania licytacji wynosi 3/4 ceny oszacowania a na drugiej 1/2 tejże ceny. Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia zaraz po uzyskaniu przybicia. Jeżeli cena nabycia jest większa niż 500 zł, nabywca może wpłacić 1/5 ceny nabycia a resztę ceny powinna być wpłacona do godziny 12.00 dnia następnego. W wypadku nie wpłacenia reszty ceny nabywca traci prawa wynikające z przybicia ponadto z 1/5 uiszczonej kwoty przepadnie 1/2 na rzecz skarbu państwa a licytant nie zostanie dopuszczony do następnej licytacji. Ruchomości oglądać można w miejscu i czasie oznaczonym na obwieszczeniu o licytacji ruchomości. Obwieszczenie takie znajduje się tylko w gablocie Sądu Rejonowego w Tczewie przy ul. Kołlątaja 6.