Rodo

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. U. UE 2016 poz. L119 (zwanego dalej: ‘RODO’) informuję iż: Administratorem danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Kazimierz Zakrzewski, ul. Wincentego Pola 1, 83-110 Tczew, zwanym dalej „Kancelarią”.

e-mail: k.zakrzewski@komornik.pl

tel. 58 562 19 66

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów
administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów
spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów
zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do
których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do
prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania
innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących
stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.
Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś
powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie
bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie
usunie te dane osobowe.

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może
przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie
danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich
przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to
Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów
podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w
Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych
podmiotów i instytucji.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na
komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu
Kancelarii.

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i
nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji
wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP,
informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.:
na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych,
na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych
danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować
niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli
Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub
przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria
może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes
Kancelarii.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się
znalazłaś/eś.Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu
jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne
kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i
nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa
i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z
przepisów prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i
obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo,
dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż
złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i
archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia
powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym
Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli
ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych
w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny
sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych
osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny
niektórych informacji.